bullet_27.gif (5576 bytes)
ข่าวบุญ ถึงทุกท่าน bullet_27.gif (5576 bytes)    
           

rainbow_line.gif (15138 bytes)

สวนธรรม สายธาร
สำหรับสาธุชน ชาวพุทธ และ สมาชิกทุกท่าน

ตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ 40 ไร่
ติดแม่นำ้แควใหญ่ใสสะอาดกว่า 350 เมตร ที่ จ.กาญจนบุรี


วัตถุประสงค์

             ( 1.)ถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์สมเด็จพระสัมสัมพุทธเจ้า พระอรหันตสาวก
และผู้ปฎิบัติดี ปฎิบัติชอบทั้งหลาย ซึ่งเป็นผู้ปฎิบัติเพื่อหลุดพ้นจากกิเลส อาสวะทั้งปวง
การก่อสร้างและโครงการต่างๆเป็นไปตามเหตุ ตามปัจจัย ตามแต่กำลังทรัพย์
ม่เน้นการก่อสร้างวัตถุใหญ่โต หรูหรา ฟุ่มเฟือย เกินจำเป็น   แต่เน้นความเรียบง่าย เป็นธรรมชาติ แข็งแรง และ ทนทาน แบบมักน้อย สันโดษ ตามแนวทางพระศาสดา และ พระป่า แต่ เป็นสัปปายะ เหมาะแก่ การเจริญธรรม กรรมฐานสำหรับ พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา   ผู้แสวงหาโมกขธรรม มากกว่าแสวงหาวัตถุ หรือผู้ที่ต้องการใช้ช่วงเวลา บางช่วงของชีวิต มาฝึกฝนเจริญศีล เจริญธรรม เจริญสติ เจริญปัญญา สร้างคุณค่าและ พัฒนาจิตวิญญานของตนเอง ในดินแดนที่สงบเป็น ธรรมชาติ
ก่อนที่ร่างกายสังขารจะลาลับจากโลกในวันใดวันหนึ่งอย่างแน่นอน

 

                ( 2.)เป็นที่พักผ่อนทางจิตวิญญาน พัฒนาจิตใจ ส่งเสริมคุณธรรม และ การบำเพ็ญบุญ พร้อมทั้ง ส่งเสริมการรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ด้วยหลัก 4 คือ  ออกกำลังกาย อาหารดีมีประโยชน์ ไร้สารพิษกินมังสวิรัติ   อากาศบริสุทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติ   และ อารมณ์แจ่มใสด้วยธรรมะ   
       

                 ( 3.) เป็นสถานที่อบรมธรรม แก่สาธุชน คนทั่วไป นักเรียน นิสิต นักศึกษา หมู่คณะต่างาที่ต้องการใช้สถานที่อบรมธรรมะ พัฒนาจิตวิญญาน โดยจะมีการนิมนต์พระสุปฎิปันโน หรือท่านผู้รู้ ครูบาอาจารย์ มาแสดงธรรมเป็นประจำ

               ( 4.)สร้างหมู่บ้านชุมชนคนมีศีล หมดสิ้นอบายมุข

               ( 5.).ส่งเสริมการปลูกป่า ปลูกต้นไม้ รักษาสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายธรรมชาติ

               ( 6.)ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ ปลูกพืชผักไร้สารพิษ   เศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

river6.jpg (184285 bytes)

ด้านหน้าติดแม่นำใสสะอาดยาวตลอดแนวกว่า 350 เมตร

 

 

 

rai8.jpg (69516 bytes)

ด้านหลังมองเห็นทิวเขาสงบร่มรื่น      

" บุญกุศลใดที่เกิดขึ้นในการนี้ ขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชินี และ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ผู้มีคุณอันใหญ่หลวงต่อประเทศชาติ และขออุทิศให้บิดา ญาติพี่น้อง ผู้ล่วงลับไปแล้ว และขอเป็นพลวปัจจัยให้ข้าพเจ้าและผู้ร่วมสร้างกุศลทุกท่านได้เข้าถึงนิพพานในปัจจุบันชาติหรือชาติใดชาติหนึ่งโดยเร็ว "

 

โครงการก่อสร้าง
(ต้องการผู้กล้ามาช่วยกันร่วมแรง ร่วมใจ ช่วยกันสร้างสิ่งดีๆให้กับโลก และ พระพุทธศาสนา   สถานที่นี้ี่จะมิได้เป็นของใครคนใด คนหนึ่ง แต่จะเป็นของชาวพุทธ ผู้มีศีลทุกท่าน   และมอบให้ใว้กับคนดี รุ่นต่อๆไป )

เขตพระภิกษุ สามเณร

1.ห้องนำ้สำหรับพระภิกษุ สามเณร

2.กุฎิกรรมฐานแบบเรียบง่าย เป็นที่บังแดด ลม ฝน แมลงสัตว์ กัดต่อย
คลิกตัวอย่าง 1     คลิกตัวอย่าง 2    คลิกตัวอย่าง 3  
3. ศาลาปฏิบัติธรรมแบบเรียบง่าย แต่ แข็งแรง ใช้สำหรับสวดมนต์ ฟังธรรม หรือปฎิิบัติธรรม
4.ทางเดินจงกรม แบบธรรมชาติ
5.ห้องสมุดธรรมะ ที่รวบรวมหนังสือ CD  DVD ธรรมะ ของพระสุปฎิปันโน ครูบาอาจารย์ หรือ พระป่าสายต่างๆ

เช่น ท่านพุทธทาสภิกขุ  หลวงปู่มั่น หลวงปู่เทสก์ พ่อครูโพธิรักษ หลวงพ่อจรัญ พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล(วัดป่าสุคะโต)   พระครูเกษมธรรมทัต (วัดมเหยงค์)  หลวงพ่อสนอง (วัดสังฆทาน)  และ อื่นๆ

                 

1624.jpg (257271 bytes)

 

เขตอุบาสก อุบาสิกา

1.ห้องนำ้
2.กุฎิกรรมฐานแบบเรียบง่าย เป็นที่บังแดด ลม ฝน แมลงสัตว์ กัดต่อย
3.ทางเดินจงกรม แบบธรรมชาติ
4. โรงครัวอาหารมังสวิรัติ

                                                                         

เขตฆราวาส ผู้รักษาศีล 5, 8 (หมู่บ้านบุญ ชุมชนคนมีศีล ปลอดอบายมุข )
สำหรับผู้ที่เป็นโสด หรือ ผูู้้ที่ยังมีครอบครัว ยังต้องทำงานรับผิดชอบทางโลก
และอยากใช้เวลาว่างวันหยุดพาครอบครัวมาพักผ่อนทั้งทางร่างกาย และ จิตใจ พร้อมทั้งได้พัฒนาจิตวิญญานโดยการมาบำเพ็ญบุญ อยู่ใกล้ชิดสถานแดนธรรม ทำบุญใส่บาตร ฟังธรรม  รักษาศีล 5, 8  ไปด้วย ซึ่ง มิได้เป็็นเพียงการไปท่องเที่ยว พักผ่อนตามรีสอร์ทที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติแบบโลกๆทั่วไปเท่านั้น หากแต่จะได้พักผ่อนทางจิตวิญญานและพัฒนาจิตใจ พร้อมทั้งบำเพ็ญบุญกุศลควบคู่กันไปด้วยเรียกว่า มาพักรีสอร์ทบุญ    

 

 

0539.jpg (170599 bytes)

 

 

 

                         

 

0541.jpg (153785 bytes)

 

 

 

0543.jpg (188768 bytes)

                           1.บ้านบุญริมนำ   ที่พักแบบเรียบง่ายสไตล์ธรรมชาติ


                    คลิกตัวอย่าง 1   คลิกตัวอย่าง 2       คลิกตัวอย่าง 3    คลิกตัวอย่าง 4

                     คลิกตัวอย่าง 5       คลิกตัวอย่าง 6    คลิกตัวอย่าง 7      คลิกตัวอย่าง 8

                   คลิกตัวอย่าง 9    คลิกตัวอย่าง 10     คลิกตัวอย่าง 11   คลิกตัวอย่าง 12

หมายเหตุ :  -   สำหรับผู้สนใจมีบ้านพักผ่อนริมนำ้  โดยไม่ต้องซื้อที่ดิน ก็สามารถเข้ามาสร้างบ้านเป็นของตนเองได้้ โดยต้องสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของผู้เข้าร่วมพักในโครงการได้   ก็สามารถใช้สิทธิ์ในการเข้าพักได้ตลอดชีพ และ สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกหลาน หรือ บุคคลอื่นที่ปรารถนา ได้   โดยบุคคลที่รับโอนกรรมสิทธ์ก็จะต้องสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของผู้เข้าร่วมพักในโครงการได้ด้วยเช่นกัน กรุณาสอบถามรายละเเอียดเพิ่มเติมได้ที่   EMAIL.

                   -   สำหรับผู้ที่ต้องการบริจาค ทำบุญบางส่วน หรือ ไม่ได้บริจาคเลยก็ตามแต่มีความประสงค์จะมาช่วยทางแรงกาย เช่น ช่วยปลูกต้นไม้   รักษาความสะอาด หรือ ตั้งใจมารักษาศีล 5 หรือ 8 ก็สามารถมาเข้าพักฟรีได้เช่นกัน

                      - รายได้หลังจากหักรายจ่ายนำไปพัฒนาโครงการก่อสร้างสิ่งดี มีคุณค่าในสวนธรรม        

 

0547.jpg (172911 bytes)

แนวทางก่อสร้างทางเดินจงกรม และ เดินออกกำลังกายริมนำ้

 

 

0548.jpg (200415 bytes)

 

 

 

 

0551.jpg (151352 bytes)

เงื่อนไขสำหรับผู้เข้าร่วมพักในโครงการสวนธรรม สายธาร (เพื่อความสันติสุข สงบ ร่มเย็นของผู้อยู่อาศัย ทุกท่าน   พร้อมทั้งได้เป็นการบำเพ็ญธรรมไปในตัว ):

                ( 1.)    รักษาศีล 5 เป็นอย่างตำ่่   หากยังไม่มีความมั่นใจพอ ต้องขอสมาทานศีล 5 หรือ  8 กับพระภิกษุ ก่อนเข้าพักทุกครั้ง

          ( 2.)   ต้องงดเหล้า บุหรี่ หมากพลู เบียร์ ยาบ้า ยาไอซ์ ยาอี  ฝิ่น กัญชา เฮโรอิน  ทินเนอร์ และ สิ่งเสพติด ทุกชนิด เมื่อมาในสถานที่โครงการ

           ( 3.). ห้ามเล่นการพนัน  ไฮโล  โป ถั่ว   และ การพนันทุกรูปแบบ

           ( 4.). ไม่นำเนื้อสัตว์ จะโดยการฆ่า ซื้อ หรือ คนซื้อแล้วให้มาฟรีก็ตาม เข้ามาปรุงอาหารในบ้านพัก   ควรจะสมาทานมังสวิรัติ หรือทานมังสวิรัติอย่างน้อยสัปดาห์ละ 4 วัน คือ ทานในวันพระ   วันเกิดตัวเอง วันเกิดคุณพ่อ   วันเกิดคุณแม่ หรือ จะ เพิ่มวันเกิดของครูบาอาจารย์   ผู้มีพระคุณอื่นๆด้วยก็ได้ เพราะคนเราที่ยังมีกิเลส   ยังชอบที่จะกินอาหารเพื่อความอร่อยโดยส่วนมาก    การติดรสอร่อยในเนื้อสัตว์ และ ต้องกินเนื้อสัตว์กันทุกเมื่อ เชื่อวัน ทำให้เกิดการซื้อหา   การฆ่า และ การขายมากขึ้นโดยลำดับ     พระพุทธเจ้ามิได้ตรัสห้ามที่ปลายเหตุคือ การกินเนื้อสัตว์ุ          แต่พระองค์ทรงห้ามที่ต้นเหตุุคือการฆ่า (โดยบัญญัติศีลข้อ1) และ การขาย (มังสวณิชชา)  หากชาวพุทธรักษาศีล 5 ไม่ฆ่า ไม่สั่งคนอื่นฆ่า และ ไม่ขายเนื้อสัตว์   ก็ยากที่็จะ่มีการกินเนื้อสัตว์เกิดขึ้น       แต่ปัจจุบันชาวพุทธทำผิดต้นเหตุ ละเมิดศีลข้อที่ 1 ที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติกันเป็นจำนวนมาก    จึงทำให้ปลายเหตุบานปลาย   หยุดไม่ได้ ยั้งไม่อยู่
และปลายเหตุที่บานปลายนั้น ก็กลับกลายมาเป็นต้นเหตุแห่งการทำให้คนต้องทำผิดศีลข้อที่ 1  ไม่ว่าจะโดยเจตนา หรือ ไม่เจตนา ก็ตาม 

ความเป็นจริงชีวิตมนุษย์ สามารถดำรงอยู่ได้อย่างปกติสุข สุขภาพดี และ แข็งแรงโดยไม่ต้องฆ่า และกินเนื้อสัตว์ก็ได้   เพราะพืชผัก ผลไม้ ธัญพืชถั่ว งา เป็นอาหารที่มีคุณค่าต่อร่างกาย และสารอาหารครบถ้วน อยู่แล้ว   ไม่ก่อให้เกิดคลอเรสเตอรอลแบบในเนื้อสัตว์ ที่เป็นสาเหตุของโรคอ้วน โรคเก้าท์   โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ และ โรคอื่นๆ  
(คุณพ่อกินเนื้อสัตว์มาตลอดชีวิต สุดท้ายเป็นโรคเก้าท จนหมอต้องสั่งงดทานเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และยัง เป็นโรคความดันสูง โรคหัวใจ โรคไต และต้องเสียชีวิตในที่สุด    คุณแม่ทานเนื้อสัตว์มาตลอดชีวิต ปัจจุบันก็ยังทานอยู่ จนกระทั่งมีคลอเรสเตอรอลในเลือดสูง และเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ จนต้องเข้าผ่าตัดทำบัลลูน และคุณหมอสั่งให้ควบคุมอาหารเนื้อสัตว์ และต้องทานผักผลไม้ มากๆ   พี่ชายคนโตทานเืนื้อสัตว์มาตลอด สุดท้ายเป็นโรคเก้าท์ และเบาหวาน แพทย์ต้องสั่งควบคุมอาหารเช่นกัน   ข้าพเจ้าทานมังสวิรัติมากว่า 20 ปี แม้จะไม่ค่อยมีเวลาทานอย่างครบถ้วนก็ตาม แต่คลอเรสเตอรอลลดลงจนเป็นปกติ และ สุขภาพยังแข็งแรง ไม่มีโรคร้ายแรงใดๆ ผลการตรวจสุขภาพทุกปียังปกติดีทุกอย่าง ทั้ง เม็ดเลือด นำ้ตาล   ไขมันก็อยู่ในเกณฑ์ปกตวิ่ง หรือ ออกกำลังกายได้อย่างคล่องแคล่วทุกอย่าง   จึงพิสูจน์ด้วยตนเองแล้วว่า ชีวิตไม่ต้องกินเนื้อสัตว์ก็อยู่ได้ สัตว์ที่กินแต่พืช เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย กินแต่พืชผัก ผลไม้   ก็มีร่างกายบึกบึน แข็งแรง คนสามารถนำมาใช้ลากซุง ลากเกวียน ไถนา ทำงานหนักได้ )   แต่คนโดยมากยึดติดว่าเกิดมาเป็นคนก็ต้องกินเนื้อสัตว์   เลิกไม่ได้   เหมือนคนติดเหล้าบางคนก็บอกว่า เลิกไม่ได้เช่นกัน  

  คนเราสามารถที่่จะกินอาหารที่มีประโยชน์และมีคุณค่าทางอาหารจากทางเลือกอื่นก็ได้ โดยไม่ต้องตัดรอนชีวิตสัตว์     สัตว์ทุกตัวรักและหวงแหนชีวิต   เหมือนตัวเราก็รักและหวงแหนชีวิตตัวเราเองเหมือนกัน ฉันใดก็ฉันนั้น แต่หากตัวเรายังตามใจกิเลสเรา ห่วงตัวเรา มากกว่าที่จะคิดถึงชีวิตเลือดเนื้อของผู้อื่น ก็เป็นธรรมดาที่จะต้องกินเนื้อสัตว์กันตลอดปี ตลอดไป   แต่หากเราห่วงสุขภาพร่างกายของเราจริงๆแล้ว   ก็ควรงดเนื้อสัตว์ ไขมันสัตว์ ที่เป็นเหตุของโรคร้ายต่างๆด้วย

                  ( 5.)ต้องไม่ส่งเสียงดัง รบกวนผู้อื่น หรือทำลายความสงบวิเวกตามธรรมชาติ จะโดยวิธีการใดใดก็ตาม เช่นพูดคุย เสียงดัง เปิดวิทยุ โทรทัศน์ เครื่องเสียง เสียงดังเกินความจำเป็น เป็นต้น

                ( 6.)ต้องรักษาความสะอาด สว่าง  สงบ   คือ

          - รักษาความสะอาดของสถานที่ ไม่ทิ้งขยะ เกลื่อนกลาด ไม่ทำแม่นำ้สกปรก เป็นต้น

          - รักษาความสว่างในใจ ด้วย การมุุ่งเจริญศีล เจริญธรรม เจริญสติ เจริญปัญญา โดยจะทำความเพียรพยายามมีสติรู้เท่าทันกิเลส ในทุกอริยาบถ หรือทุกขณะจิตได้ก็เป็นดี   ระมัดระวังไม่ให้จิตใจตกเป็นทาสของกิเลสอารมณ์ความโลภ ความโกรธ ความหลง มาครอบงำ เมื่อจิตเป็นอกุศลเกิดขึ้น ก็ให้มีสติรู้ตัวและเพียรละจิตอกุศลนั้นเสียด้วยปัญญา พยายามคิดแต่ในสิ่งที่เป็นกุศล
คือพยายามละชั่ว ทำดี ทำจิตใจให้ผ่องใส ตามคำสอนพระศาสดา

          - รักษาความสงบของบรรยากาศ และ สถานที่   ไม่ส่งเสียงอึกทึกครึกโครม รบกวนสถานที่ และ รบกวนผู้อื่น

                ( 7.).แต่งกายสุภาพ ไม่ประจิดประเจ้อ โชว์ส่วนสัด รัดรูป เพราะเป็นสถานทางธรรม ควรเคารพสถานที่ และ เคารพพระภิกษุ หรือ ผู้ที่มาบำเพ็ญธรรม

                ( 8.)ห้ามนำสัตว์มาปล่อยทิ้ง    แต่ถ้ามีสัตว์เลี้ยงของตนเอง สามารถนำสัตว์์เลี้ยงของตนมาอยู่ด้วยได้ที่บ้านบุญส่วนตัวของตนเอง     แต่ต้องมีปลอกคอ และต้องคอยดูแลไม่ให้ทำสกปรกเลอะเทอะ หรือ ไปรบกวนผู้อื่น   โดยเฉพาะไม่ให้เข้าไปวิ่งเพ่นพล่านในเขตสงฆ์    เมื่อเดินทางกลับต้องไม่ปล่อยทิ้งสัตว์เลี้ยงไว้ ตามลำพังโดยไม่มีผู้ดูแล    หากเลี้ยงสัตว์ ควรเลี้ยงสัตว์ด้วยจิตเมตตาอนุเคราะห์ ช่วยเหลือตามโอกาส และกำลัง  ปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุข  แม้สัตว์จะเกิดมามีกรรม ต้องมาเกิดเป็นสัตว์เพื่อใช้วิบากกรรม แต่สัตว์ที่มีบุญก็ยังมีอยู่ จึงได้พบผู้ใจบุญช่วยเหลือ   หรือสัตว์บางตัวอาจจะเคยเกิดเป็นญาติพี่น้องกับเรามาก็ได้ จึงได้มาพบและเกื้อกูลกัน     ไม่ควรเลี้ยงสัตว์เพื่อสนองอัตตา หรือ สนองกิเลสความชอบ ไม่ชอบ ของตนเองเพียงอย่างเดียว เพราะความรู้สึกเหล่านี้ไม่เที่ยง อาจเปลี่ยนแปลงได้  วันหนึ่ง หากความชอบลดลงกลายเป็นความเบื่อหน่าย ก็อาจจะทิ้งขวางไม่ดูแลเอาใจใส่สัตว์เลี้ยงได้ ดังนั้นหากจำเป็นต้องลี้ยงสัตว์ เลี้ยงเพราะช่วย ดีกว่าเลี้ยงเพราะชอบ เพียงอย่างเดียว   เพราะช่วยประกอบด้วยจิตเมตตา แม้เราอาจจะไม่ได้ชอบสัตว์นั้นก็ตาม แต่ต้องเลี้ยงใ้ว้เพื่อช่วยให้อยู่รอด ไม่ต้องทนทุกข์ทรมาน เช่นช่วยเหลือสัตว์พิการ เป็นต้น   ถือหลักว่า

                 ฉันช่วยสัตว์ ช่วยไปด้วยจิตว่าง
                 ใจปล่อยวางความยึดถือ ตัวเธอฉัน
                 สัตว์ทั้งผอง คือพี่น้องร่วมโลกกัน
                 เธอหรือฉัน ฉันหรือเธอ คือ หนึ่งเดียว

   
( " หนึ่งเดียว " หมายถึง ธาตุ4 ขันธ์5 นี้ หากไม่ยึดติดว่าเป็น ตัวกู ของกู   ตัวมึง ของมึง  แล้ว ก็คือ หนึ่งเดียวกันทั้งหมด จะไม่คิดเห็นแก่ตัว เอาแต่ชีวิตตัวรอดอย่างเดียว แต่หากมีโอกาสที่จะช่วยเหลือชีวตอื่นที่เดือดร้อนให้พ้นทุกข์   พ้นภัยได้ ก็ควรช่วยตามโอกาส และสถานการณ์ )

                    
เขตสวนเกษตร :

    สำหรับปลูกพืชผักหรือไม้ผล หรือทำโรงเห็ด   ใว้ใช้บริโภคในโครงการ    หรือสำหรับผู้ที่ต้องการเลี้ยงชีพ หรือ ฝึกอาชีพการทำเกษตรอินทรีย์ ไร้สารพิษ  

      

river5.jpg (216551 bytes)

 

 

 

rai2.jpg (79326 bytes)

 

 

     *** ขอเชิญสมาชิก และ ผู้สนใจ ร่วมทำบุญสังฆทาน   กับ ศูนย์มิตรสัมพันธ์นานาชาติ และ ทอดผ้าป่าทำบุญช่วยชีวิตโค (โคแม่ลูกอ่อนและลูก 1 ตัว  พร้อม โคตัวอื่นๆ รวม 11 ชีวิต) ณ.วัดพุพง จ.กาญจนบุรี

พื่อความเป็นสิริมงคลตลอด ปี 2555   และ อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้บรรพบุรุษ ผู้ล่วงลับไปแล้ว อีกทั้งเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย พร้อมทั้งเป็นการ สะสมบุญสร้างกุศลในชาติหนึ่งที่ได้ร่างกายเกิดมาเป็นมนุษย์              

                สัตว์สามารถ กิน ถ่าย    สืบพันธ์  หลับนอนได้ เหมือนคน แต่สัตว์ ไม่สามารถรักษาศีล ปฎิบัติธรรม สร้างบุญกุศลได้เหมือนมนุษย์   ดังนั้นเราท่านทั้งหลายที่ได้ร่างเป็นคน   นับว่าโชคดีกว่าอีกหลายๆวิญญาน ที่ต้องไปเกิดในร่างสัตว์ เป็นเพราะวิบากกรรม ทำมาไม่เหมือนกัน   ชีวิตจึงต้องประสบชะตากรรมแตกต่างกันไป หรือไปเกิดในภพภูมิต่างกัน 

โดยท่านสามารถเลือกทำบุญสร้างกุศลในเดือนเกิดก็ได้ค่ะ   สมาชิกสามารถส่งชื่อวัด หรือสถานปฏิบัติธรรมที่น่าสนใจเข้ามาแนะนำได้ค่ะ

โดยการเดินทางไปทำบุญ จะ เริ่มทำไปเรื่อยๆ ตลอดทั้งปี 2554  และ 2555

ทำบุญไถ่ชีวิตโค = 250
  newarrow.gif (598 bytes) ภาพข่าวช่วยชีวิตโค คลิกที่นี่ี่  
  (View the deail and see the true story.)

4k

ภาพข่าวทำบุญสังฆทาน 12  วัด

รายชื่อวัดที่ลงไว้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

         
         
         วัน-เดือน-ปี

 

             ชื่อวัด                    รูปภาพ

         คลิกที่รูปเล็กดูรูปใหญ่

29 มค 54

  1.   วัดอมราวราราม

    ซอยพหล  52
   เขตสายไหม กทม

wat_amara2_ss.jpg (4050 bytes)
ทางเข้าวัดอมรา

 

wat_amara1_ss.jpg (3622 bytes)
กำลังถวายสังฆทาน

 

wat_amara_cat_ss.jpg (5412 bytes)
แมววัดอยู่รวมกันในบ้านแมวที่สร้างเป็นกรงขนาดใหญ่
แต่ละตัวโดยรวมดูมีสุขภาพแข็งแรงอ้วนท้วน
ไม่ถูกปล่อยทิ้งอดๆอยากๆ ผอมแห้งโซ เหมือนที่วัดอื่นๆ เนื่องจากวัดอมรามีเมตตาอนุเคราะห์สัตว์ตกยากทั้งสุนัข จรจัด และ แมวจรจัด   โดยจะจัดที่ให้อยู่ ให้ กิน แยกเป็นสัดส่วน  แบ่งเป็น เขตสงฆ์  เขตแม่ชี  เขตฆราวาส   เขตน้องหมา   เขตน้องแมว
ทางวัดมีกิจกรรมทำวัตร เช้า - เย็น และ ฟังธรรมวันพระ
ภายในวัดมีบรรยกาศสงบ ร่มรื่น แบบวัดป่า

          26  กพ 54        2. วัดมเหยงค์  อยุธยา        ฝากชุดสังฆทานให้กับญาติธรรม
    ที่เดินทางไปทำบุญที่วัด   ถวายให้

28  กพ 54

  3. วัดสังฆทาน

ss4721.jpg (45646 bytes)

newarrow.gif (598 bytes)ดูภาพทำบุญที่วัดสังฆทาน

 

         30 มีค 54   3. พุทธสถานสันติอโศก

         คลิกที่นี่ดูภาพ

          ss5112.jpg (18351 bytes)                    เกาะเอวเข้าแถวทำบุญ
(
กลัวบุญหล่นหายจ๊า.....!)

 

  ss5091.jpg (22902 bytes)

  นำ้ตกวัดป่ากลางกรุง

         newarrow.gif (598 bytes)คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

 

   29 เม ษ 54

  4.   วัดป่าจิตตภาวนา

 

ss5447.jpg (24833 bytes)

             newarrow.gif (598 bytes)คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

 

 31 พ.ค 54

  5.   วัดพระศรีมหาธาตุ

 

             ss5831.jpg (29098 bytes)

       newarrow.gif (598 bytes)คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

 

           30  มิย 54   6.  วัดป่าทับทิมแดง

 

                ss29.jpg (20980 bytes)

(เป็นวัดปฎิบัติ   สะอาด มีระเบียบวินัยเคร่งครัด   พระไม่รับปัจจัย และ ฉันมังสวิรัติวันละ 1 มื้อ   สอนธรรมะขัดเกลากิเลส   วันที่ไปทำบุญได้สนทนาธรรมร่วม 3 ชั่วโมงเศษ   ได้ความรู้และเป็นประโยช์ต่อจิตวิญญาน   เป็นความรู้ที่เข้ามารู้จักใจตนเอง รู้เท่าทันกิเลส ในตน มิใช่ความรู้แบบทางโลกที่เรียนรู้แต่วัตถุ นอกตัว  )

newarrow.gif (598 bytes)คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

 

                 กค 54   7.   วัดที่จังหวัดกาญ          
   เลื่อนเป็นเดือน มีค 55
เนื่องจากภาวะฝนตกชุก นำ้ท่วมในหลายพื้นที่
และมีสัตว์ป่วยสัตว์พิการที่ต้องดูแลรักษาพยาบาล
รวมทั้งงานเร่งด่วนที่ ออฟฟิศ ยังไม่เรียบร้อย

 

     จันทร์ที่ 22 สค 54

   8. วัดป่าทับทิมแดง

     (ครั้งที่2 )

 

 


herbs_ss.jpg (22258 bytes)
  คลิกที่รูป   ดูรูปใหญ่

              ทำบุญสังฆทาน ชุดยาสมุนไพร
                    ราคาทั้งหมด 5,532 บาท

 

 

          1  - 5 กพ 55    9.    

ทอดผ้าป่า   26 งานบุญ
ภาคอีสาน

  - ยโสธร
  - มุกดาหาร
  - สกลนคร
  - มหาสารคาม
  - นครราชสีมา

 

     เดินทางไปทำบุญเรียบร้อยแล้ว

   จะนำรูปภาพการเดินทาง และ ถวายผ้าป่า  
   มาเสนอภายหลัง

               9  มีค 55    10. วัดพุพง        ี่จังหวัดกาญ

 

  รวบรวมเงินทำบุญไปถวายเจ้าอาวาสวัดพุพง
จำนวน 1 หมื่่นบาท เพื่อช่วยชีวิตโค ที่วัด

และใส่ซองทอดผ้า จำนวน 1000 บาท

   
  10.    

 

 
    11.  

 

 
    12.

 

 
    13.

 

 
   

 

 

 

สมาชิกผู้สนใจสามารถร่วมเดินทางไปทำบุญกับทางศูนย์ฯได้    โดยติดต่อมาทาง email :  thai2005@truemail.co.th     พร้อมแจ้ง ชื่อ    User name  และ เบอร์โทรติดต่อกลับ 

  ****สำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาร่วมเดินทางไปด้วย แต่ต้องการสร้างกุศล ก็สามารถร่วมบุญได้โดยการทำบุญด้วยสิ่งของ   ชุดสังฆทาน  สิ่งจำเป็น สำหรับ พระภิกษุ  หรือ เงิน ทำบุญ ผ่านทางบัญชีของศูนย์ ฯ ด้านล่าง

    ***บางคนทำอะไรก็สำเร็จง่ายดาย   แต่บางคนทำอะไรก็ไม่สำเร็จซักกะที   อาจจะเป็นเพราะสะสมบุญมาไม่มากพอ ลองทำบุญเสริมชะตาชีวิต
หรือจะทำบุญวันเกิดเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตดูก็ได้นะค่ะ สั่งสมบุญวันละเล็กละน้อย   เมื่อเต็มเปี่ยมบุญเล็กก็กลายเป็นบุญใหญ่ มีผลานิสงค์มากได้ค่ะ   เพราะ ในโลกนี้ไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่ไปกว่าการสร้างบุญ และ สร้างความดี   เพราะทุกคนเมื่อถึงเวลาตายก็ต้องทิ้งทุกอย่างใว้ในโลกนี้ทั้งหมด   มีแต่บุญ   บาปที่สร้างใว้ตอนมีชีวิตอยู่ติดตัวไปเท่านั้น!! 

็    ***ร้างเสาไฟ และต่อสายไฟฟ้าให้ทางวัด เสมือนหนึ่งการให้แสงสว่างและทางเดินแก่ชีวิต เป็นการสั่งสมบุญที่ดีเยี่ยมประการหนึ่งค่ะ     

    *** อีกทั้งวัว 8 ชีวิต ที่ทางศูนย์มิตร ไถ่ชีวิตจากการถูกนำส่งโรงฆ่าและนำไปใว้ที่วัด ยังต้องการอาหาร  นำ้ และ หญ้า    (ขณะนี้กลายเป็นวัว 11  ชีวิต เพราะ วัวแม่ลูกอ่อนคลอดลูกมาอีกรวม 3 ตัว )

newarrow.gif (598 bytes)  ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ี่  
  (View the deail and see the true story.)

    ผู้สนใจ สามารถร่วมบริจาคเงินทำบุญ

      ทำบุญสังฆทาน/ทำบุญสายไฟ/ทอดผ้าป่าช่วยชีวิตโค

โอนเงินผ่านทาง บ/ช ธนาคาร
(โอนที่ธนาคาร    โอนทาง internet  หรือ โอนตู้ ATM )

ชื่อบัญชี :  บ. มิตรสัมพันธ์นานาชาติ     ธ.กรุงเทพ     สาขารังสิต

เลขที่บัญชี : ออมทรัพย์ เลขที่ 084-005-30-60

**** และส่ง Fax สลิปการโอน หรือ ส่งทาง email
             
พร้อมระบุคำว่า " ทำบุญสายไฟ /  ทำบุญสังฆทาน / ร่วมช่วยชีวิตโค "  ตามแต่เจตนาและความตั้งใจ

ได้ที่  Fax    :  02-9727781  (อัติโนมัติ   24 ชม )

         Email :   thai2005@truemail.co.th

                     ดูรูปคลิกที่นี่ 

 

                                                                                                                                    คลิกที่รูปเล็ก ดูรูปใหญ

pupong_s1.jpg (9599 bytes)

pupong_s2.jpg (6456 bytes)

yai_s3.jpg (5369 bytes)

monkey3_ss.jpg (6147 bytes)

monkey2_ss.jpg (5272 bytes)

yai_s2.jpg (9380 bytes)

 


 
างออฟฟิศจะมีรายงานแจ้งยอดการทำบุญให้ทราบทุกระยะ จนกว่าจะถึงวันที่จะนำไปทำบุญที่วัด และจะปริ๊นใบรายงานนี้ให้แก่ทางวัดในวันที่ไปทำบุญ  

สมาชิก หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถเดินทางไปร่วมบุญด้วยกันได้
โดยทางศูนย์ จะกำหนดวันและเวลาเดินทางที่แน่นอนอีกครั้งค่ะ

โดยมาขึ้นรถฟรี ได้ที่ออฟฟิศ เป็นการเดินทางแบบ เช้าไป เย็นกลับ ค่ะ             
                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                   

มาทำบุญวันเกิดกันเถอะ ด้วยการบริจาคทำบุญวันเกิด หรือให้ทานทำบุญวันเกิด เมื่อครบรอบวันเกิด หลายคนหาได้ที่จะคิดทำบุญวันเกิดกันไม่ กลับจัดงานเลี้ยงฉลองวันเกิดอย่างใหญ่โต แต่ไม่คิดที่จะทำบุญวันเกิดเลย บ้างก็สูญเสียเงินไปกับการดื่มสุรา เที่ยวสถานบันเทิง ดื่มกินกับเพื่อนฝูง ลืมนึกถึงครอบครัว ลืมนึกถึงคนที่เรารัก ลืมไปว่าวันนี้เป็นวันที่แม่ได้รับความทุกขน์ทรมานอย่างแสนสาหัส ดังนั้นวันคล้ายวันเกิดนี้ ควรนะพาครอบครัวไป ทำบุญวันเกิด พาแม่หรือบุคคลที่เรารักไป ทำบุญวันเกิด เพื่อให้เกิดมงคลแก่ชีวิต และเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับครอบครัว บุตร มิตร และญาติของเราต่อไป

ผลบุญจากการทำบุญวันเกิด ผลของ การทำบุญวันเกิด ช่วยส่งผลให้จิตใจสงบ ละซึ่งความโลภ ในวันเกิดที่เราแสนสนุกนี้อาจมีอีกหลายชีวิต ที่กำลังมีทุกข์ อาจมีหลายท่านที่ต้องการความช่วยเหลือ เริ่ม ทำบุญวันเกิด ตั้งแต่วันนี้ยังไม่สาย กุศลใดจะแรงเท่าการช่วยเหลือผู้อื่น ผมจึงเชิญชวนทุกท่าน เมื่อครบรอบวันเกิดทุกครั้ง ควรจะมีการ ทำบุญวันเกิด ทุกครั้ง เป็นการสะเดาะเคราะห์ ปัดเป่าความมั่วหมองในจิตใจ สังคมไทยจะอยู่ได้อย่างมีสุข คนไทยด้วยกันต้องมีการแบ่งปัน อาศัยโอกาสในวันเกิดของท่านนี้ ทำบุญวันเกิด เพื่อให้สังคมไทย อยู่รวมกันอย่างมีความสุขต่อไป

การ ทำบุญวันเกิด คือการให้ที่ดีเยี่ยม การทำบุญคือการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน รวมทำบุญวันเกิดนี้ มิใช่ว่าจะให้สิ่งของ หรือเงินทองแต่อย่างใด ท่านอาจจะทำบุญวันเกิดนี้ ด้วยการให้ด้วยกาย วาจา และใจ

ทำบุญวันเกิดด้วยกายคือ ช่วยเหลือผู้อื่นที่ปรากฏชัดแจ้งคล้ายกับการปิดทองด้านหน้าของพระ มิใช่ว่าจะให้เฉพาะสิ่งของเท่านั้น เพียงแค่เราส่งรอยยิ้มให้ผู้อื่นช่วยให้ผู้อื่นมีความสุขนี้คือการทำบุญวันเกิดด้วยกายที่ดีเยี่ยมอย่างหนึ่ง

การทำบุญวันเกิดด้วยวาจา คือการพูดดี พูดในสิ่งที่เป็นมงคลให้ผู้อื่นได้ วาจานี้ช่วยเสริมกำลังใจ เสริมพลังชีวิตให้กับผู้อื่น บางคน สิ้นหวัง ท้อแท้ เพียงแค่ได้ต่อเติมกำลังใจจากคนรอบข้างเพียงเล็กน้อย ก็ช่วยให้จิตใจเขายืนยันต่อสู้ต่อไป นี้คือการทำบุญวันเกิดด้วยวาจา

การทำบุญวันเกิดด้วยใจ คือการคิดดี คิดในสิ่งที่ดี ช่วยให้เรามีความสุข มนุษย์เรานี้มีจิตใจเป็นหลักยึดมั่น เมื่อคิดดีจะส่งผลให้ทุกสิ่งรอบข้างออกมาดี กายดี วาจาดี ต้องเริ่มมาจากใจดีก่อน ในวันเกิดของท่านตั้งสติให้หมั่นแล้วคิดในสิ่งที่ดี นี้แหละคือการทำบุญวันเกิดด้วยใจ

นอกจากนี้ท่านยังสามารถทำบุญวันเกิดด้วยการให้ทาน วัตถุประสงค์ของการให้ทาน หรือทานบารมี เพื่อสละความโลภ สละกิเลส ตัณหาที่คอยบั้นทอนจิตใจ และผลบุญนี้มิได้เกิดกับตัวเราเท่านั้น ยังส่งผลให้ผู้อื่นได้มีความสุข ดั่งสุภาษิตที่ว่า ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก
ในการทำบุญวันเกิดของท่านทุกครั้งเหมาะอย่างยิ่งที่ท่านทำบุญวันเกิดด้วยการให้ทาน เช่น การตักบาตร บริจาคสิ่งของ ทำทาน การบริจาคทรัพย์ ท่านสามารถทำบุญวันเกิดแบ่งปันน้ำใจต่างๆสู่ผู้ยากไร้ในสังคม  
หรีอชีวิตที่กำลังเดือดร้อน จะถูกนำไปฆ่าอย่างทารุณ การต่อชีวิตให้ผู้อื่น เสมือนเป็นการให้ชีวิตใหม่ที่ดีกว่าแก่ตนเอง    หรือ อาจจะลองทำบุญวันเกิดอย่างง่ายๆด้วยการทานอาหารเจ หรือ มังสวิรัติ ทุกวันเกิด กับ วันพระ เช่น เกิดวันพุธ ก็ทานอาหารเจ(มังสวิรัติ) ทุกวันพุธ กับ วันพระ ทุกสัปดาห์ เป็นต้น  เพราะ    หนึ่งชีวิตกินเจ หมื่นชีวิตรอดตาย เป็นบุญกุศลมหาศาล

        คลิกที่นี่ดูกิจกรรมของศูนย์มิตรสัมพันธ์

   เพราะสังคมประเมินค่าที่รวยจน   คนจึงมุ่งสนแต่วัตถุกันเป็นใหญ่

หากสังคมประเมินค่าที่ภายใน      คนจะมุ่งสร้างแต่จิตใจที่ใฝ่ด

                    hot.gif (3497 bytes) รายงานการทำบุญสร้างเสาไฟฟ้าวัด
                                   และ ไถ่ชีวีต โค-กระบือ

            Donation to help a temple and save animals lives from female members.

***   ขออนุโมทนากับสมาชิกหญิง User Name : 9268 ที่ร่วมทำบุญซื้อเสาไฟ 1 ต้น ถวายวัด
  เมื่อ 15 มิย 53      ต่อมาวันที่ 18 ทางเจ้าตัวโทรมาแจ้งว่า จะทำเพิ่มให้ครบ  6 ต้นในวันอังคารหน้า เนื่องจากหลังจากทำบุญสร้างเสาไฟครั้งแรกไปแล้วปรากฏว่าอาการไข้ที่เป็นติดต่อกันมาหลายวันหายไป
อย่างประหลาด  และ ได้ งานรับเหมาใหม่ อีกด้วยหลังจากรอมากว่า 2 ปี   ประกอบกับเลข  6 ตรงกับวันเกิดของตนเอง
จึงจะสร้างเสาไฟใหัทางวัดทั้ง  6 ต้น เลยค่ะ  และ ครั้งนี้ได้ตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย
หลังจากนั้น เจ้าตัวแจ้งว่า อาการไข้ที่เคยเป็นก็ไม่กลับมาเป็นอีก จิตใจมีความสุข และร่างกายแข็งแรงดีขึ้น

   28 สค 52 ศูนย์มิตรฯบริจาคเงินสร้างฐานคอกวัวให้ทางวัด   = 16,000 บาท   คลิก
   14 ตค 52 ศูนย์มิตรฯบริจาคเงินค่าวัสดุสร้างคอกวัวให้ทางวัด = 13,151 บาท   คลิก
    8 เม ย 53 ศูนย์มิตรฯบริจาคเงินสดที่วัด 7000 บาท
   10 มิย 53 ศูนย์มิตรฯบริจาคเงินทำบุญ   4000 บาท     คลิก
    15 มค 53 User name : 7973   ไถ่ชีวิตโค 300 บาท
   14 มิย 53 คุณ ณิชารีย์ วงษ์นรเศรษฐ์ ร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ = 500 บาท
  15 มิ ย 53 User name : 9268 ทำบุญสร้างเสาไฟ 1 ต้น = 2500 บาท    คลิก

(ได้ส่งให้ทางวัดเรียบร้อยแล้ว สาธุ !)

  16 มิย  53 อลิสา ขันนวน  ร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ = 50 บาท
   18 มิย 53 คุณนงคราญ ๊User name : Nong2 ไถ่ชีวิตโค-กระบือ = 600 บาท
   20 มิย  53 งามเนตร ปิยศทิพย์
GIRL73 code / 2PN18AP53   ทำบุญสร้างเสาไฟ  = 2500 บาท
    21  มิย 53 น.ส.รภัทร หิรัญธนาชัย   ร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ     = 300 บาท
อังคาร 22 มิย User name : 9268 ทำบุญสร้างเสาไฟ 5 ต้น = 12500 บาท  คลิก
(ได้ส่งให้ทางวัดเรียบร้อยแล้ว สาธุ !)
    30  มิย  53 User name : saillady  ทำบุญซื้อสายไฟ = 3500  บาท
     30 มิย 53 คุณนุชนาฏ จันทวิโรจน์  ร่วมไถ่ชีวิตโค-ซื้อสายไฟ  =  1000 บาท
      30 มิย 53 น.ส. วรัญญาภัทร์ โภสณพาณิชพงศ์ ร่วมไถ่ชีวิตโค  = 300 บาท
    4  กค 53 User name : 8482  ไถ่ชีวิตโค  = 300    บาท
                    ซื้อสายไฟ = 350 บาท
    10 กค 53 บุศย์ กับ น้องอ้อม  ทำบุญไถ่ชีวิตโค   = 500  บาท
    27  กค 53 นางทองหยิบ เลิศสลัก ไถ่ชีวิตโค  = 200    บาท
                      ซื้อสายไฟ =  100 บาท
    8   สค 53 ๊User name : 7708    ซื้อสายไฟ    =  600 บาท
    10  สค 53 User name : Hiran       ซื้อสายไฟ    =  400 บาท
     15 สค 53 นันท์นภัส ภัทร์ธนเศรษฐ์ 
ร่วมทำบุญ 1000 บาท เป็นค่า สายไฟ 500 และ ไถ่ชีวิตโค 500บาท
   16  สค 53 User name :   8762          ไถ่ชีวิตโค  = 300    บาท
     8  กย 10 ศูนย์มิตรฯขอมอบเงินทั้งหมดที่ได้รับมาเป็นค่าสมัครสมาชิกของ User name  chaiyo ที่มีอาชีพขายเื้นื้อโค  3000   บาท  ให้กับการไถุ่่ และ ช่วยชีวิตโค
    9 กย 10 User name : Sawant_2  ไถ่ชีวิตโคทำบุญวันเกิด  = 100    บาท
   10 กย  10 User name : meaw2       ไถ่ชีวิตโค  = 100    บาท
 

 

เมื่อ 30 กย 53    ทางศูนย์ฯ ได้เดินทางไปทำบุญเลี้ยงพระที่วัดพุพง และ นำเงินทำบุญที่รวบรวมได้จำนวน 8000 บาท ถวายทำบุญสายไฟให้ทางวัดแล้ว   ดูรูปคลิกที่นี่  ส่วนเงินทำบุญไถ่ชีวิตโคกำลังรวบรวมเพื่อนำไปไถ่ชีวิตโค ในครั้งถัดไป   และเงินทำบุญสายไฟของตั้งแต่เดือนตุลาจะรวบรวมให้ทางวัดอีกคร้งค่ะ
ผู้สนใจยังร่วมทำบุญกันต่อได้นะค่ะ   บุญสามารถทำกันได้ตลอดชีวิตไม่มีหมด จะหมดก็ต่อเมื่ิอ หมดลมหายใจค่ะ     บุญครั้งถัดไป คือทำบุญสังฆทาน ถวายอาหารพระและผู้ปฎิบัติธรรม ที่สำนักปฎิบัติธรรมใน กทม ช่วงขึ้นปีใหม่ไปแล้ว   โดยจะกำหนดวันที่แน่นอนให้ทราบอีกครั้ง   ผู้สนใจสามารถไปร่วมบุญกันได้ โดยส่ง email พร้อมชื่อ  User name เบอร์โทรติดต่อ ได้ ที่ 
thai2005@truemail.co.th หรือ หากไม่มีเวลาก็สามารถ ฝากเงิน หรือ สิ่ง ของ ทำบุญ ร่วมมาได้ค่ะ

พระพุทธองค์ตรัสว่า บุญที่ให้ผลมาก ได้บุญมากคือ

1. ผู้ให้มีใจเป็นบุญ มีีจิตผ่องใส  เมื่อกอนให้ ขณะให้ และ หลังให้
2. สิ่งที่ให้ เป็นของบริสุทธ์ เช่นไม่ได้ไปลักขโมย หรือ เบียดเบียนเอาชีวิตใครมาให้
3.ผู้รับเป็นผู้ทรงศีล ทรงธรรม เช่น ทำบุญกับพระปฏิบัติ ย่อมได้บุญมากกว่า ทำบุญกับพระที่ไม่ปฏิบัติ หรือเป็นพระทุศีล

ดังนั้นการถวายอาหารพระด้วยอาหารมังสวิรัติ จึงดีที่สุด เพราะเป็นอาหารที่ไม่ได้มาจากการฆ่า และ เบียดเบียนชีวิตผู้อื่น ไม่มีส่วนในการ ฆ่า หรือ ส่งเสริมให้เกิดการฆ่า

 

   13 ตค 53 User name : juney     ทำบุญสายไฟ    =  200 บาท
  19 ตค 53  อรวรรยา เสลาคุณ (User name : jaewja )  ทำบุญสายไฟ    =  300 บาท 
   29 ตค 53 User name : beauty65  ทำบุญโค - สายไฟ  = 100  บาท  
  31 ตค 53  User name : paka   ไถ่ชีวิตโค                      = 300    บาท
                                เลี้ยงอาหารเด็กำพร้า      =  200  บาท
   4  พย 53 อรวรรยา เสลาคุณ (User name : jaewja )  ไถ่ชีวิตโค  = 500    บาท   
   14 พย 53  User name : jaab                                ทำบุญ          = 210 บาท 
   17 พย 53  คุณบุศยมาศ ศรีวะรมย์ จาก จ.ยโสธร          ไถ่ชีวิตโค  = 500    บาท  
   27 ธค 53  คุณสุชานารี อุทัยรัตน์ สมาชิกจ.สงขลา และ ครอบครัวร่วม

ทำบุญเสาไฟ้ = 500

ไถ่ชีวิตโค     = 500

    6 มค 54 User name: girl นั่งรถ Taxi มาจากคลองเตยนำเสื้อผ้าเด็ก 2 ถุงใหญ่ๆ ให้ศุนย์ฯนำไปให้เด็กกำพร้า
   8 มค 54  User name : star23    

ทำบุญสังฆทาน = 500

ไถ่ชีวิตโค     = 500

   10 มค 54 คุณวลัลจิรัฎฐ์   โอนเงินค่าสมาฃิกแบบเร่งด่วนมาเกิน 201 บาท จึงนำส่วนที่โอนเกินเข้าร่วมทำบุญสังฆทาน

 

   14 Jan 54  User name : Ple99    ไถ่ชีวิตโค    = 100

 

   16 มค  54          User name : yaya9

             ไถ่ชีวิตโค    = 500

ทำบุญให้้เด็กกำพร้า  = 500

   19 มค  54   User name : RK1 ทำบุญ  200 บาท

 

   25 มค  54  คุณแม่ User name : Mameaw   ร่วมทำบุญสังฆทาน 1000 บาท

 

  26 มค  54  User name : Bee008  ร่วมทำบุญสังฆทาน   500  บาท

 

   3 กพ   54  User name : Fon001   ร่วมทำบุญสังฆทาน   100  บาท

 

   4 กพ   54  คุณแม่ของ User name: Ying555  ทำบุญสังฆทาน วันเกิด  1000  บาท

 

   4 กพ   54  User name: IDDCUGUY  ไถ่ชีวิตโค    = 1101 Baht
   10 กพ 54 User name : K_ying

ทำบุญสังฆทาน   400  บาท

    ไถ่ชีวิตโค    = 500

ทำบุญสายไฟ = 450 บาท

   6 มีค   54  User name: PJ30 ทำบุญวันเกิดลูกชาย   ไถ่ชีวิตโค   = 500   Baht
   8 มีค  54  User name : poooo  ไถ่ชีวิตโค             =      1000   Baht
   20 มีค 54  User name : Ning9999    ร่วมทำบุญ สังฆทาน   =          200  บาท
   26   มีค 54  User name : Ws_Ann 1,000 บาท   เพื่อเป็นค่าเลี้ยงอาหารสัตว์หรือไถ่ชีวิตโคกระบือ
      เม ย 54   อาจารย์จากอุดร   ทำบุญ สังฆทาน   = 100  บาท
    28 เมย 54  User name : Disney59  

ไถ่ชีวิตโค    = 200

ทำบุญ สังฆทาน   = 100  บาท

 

      4  พค 54

 

  ร.อ. สุมาลี เรืองจักร User name : Leena     ไถ่ชีวิตโค    = 1000

 

    16 พค 54  ไถ่ชีวิตโค    = 1002  บาท

 

    26 พค54 ณัฐธิดา สุขกุล

ร่วมไถ่ชีวิตโควัดพุพง 500.-
สร้างสาธารณูปโภคให้วัดพุพง (เสาไฟหรือทาง) 300.-
ทำบุญสังฆธานวัดพุพง 200.-
สัตว์พิการวัดอมราวราราม 500.-

24 พค- มิย  54   ศูนย์มิตรรวบรวมเงินทำบุญ   และ บริจาคเพิ่มค่าทำหลังคากันฝน
โอนให้ทางวัดพุพง  

                                คลิกที่นี่

  (ผู้สนใจสร้างกุศลร่วมกัน หรือ ไถ่ชีวิตโค สามารถบริจาคเพิ่มได้ค่ะ   โดยติดต่อทางศูนยฯนะค่ะ )

การช่วยชีวิตที่กำลังเดือดร้อนจะถูกนำไปฆ่าอย่างทารุณให้รอดตาย
เป็นการต่อชีวิตให้ผู้อื่น เสมือนเป็นการให้ชีวิตใหม่ที่ดีกว่าแก่ตนเอง
!   

 

 27 มิย 54  User name : Star23  ทำบุญ  1009   บาท

 

 4  กค 54  User name : Paula    ร่วมไถ่ชีวิตโควัดพุพง 1200.-

 

 5 สค 54  คุณผิ่น-สมคิด สังข์เครืออยู่ ทำบุญ  500 บาท

 

 16 สค 54  ศูนย์มิตร เดินทางไป ซื้อยาชุดสมุนไพร ทำบุญสังฆทาน   รวม  5,532 บาท  
( ชุดยา หาซื้อได้ที่บริษัทพลังบุญ และ บริษัทขอบคุณ ซึ่งอยู่ใกล้กัน รายได้ของบริษัทเข้ามูลนิธิของวัด เท่ากับได้ทำบุญ  2 ต่อ )

คลิกที่รูป  ดูรูปใหญ่

herbs_ss.jpg (22258 bytes)
   ทำบุญสังฆทาน ชุดยาสมุนไพร   5,532 บาท

  25 สค 54  
  29 สค 54  User name : love25    ทำบุญสังฆทาน-สายไฟ-ช่วยเด็กกำพร้า-ช่วยโค และอื่นๆ

                      =   500  บาท

   7 กย 54  คุณปิยรัศมี พัฒนศิริ  ทำบุญ ไถ่ชีวิตโควัดพุพง  = 3600 บาท

 

   4 ตค 54  คุณแม่ทองหยิบ ทำบุญสายไฟ =  100  บาท

 

    3 กพ 55  User name : Kawaii30   ทำบุญไถ่ชีวิตโค และช่วยสัตว์พิการ =  500  บาท

 

       มค 55

   User name : thai999                  
          ทำบุญสายไฟ
=  150  บาท 
            ทำบุญไถ่ชีวิตโค = 250
            ทำบุญทั่วไป      = 250

                                                                                      

    9 มีค 55  

รวบรวมเงินทำบุญไปถวายเจ้าอาวาสวัดพุพง
จำนวน 1 หมื่่นบาท เพื่อช่วยชีวิตโค ที่วัด

และใส่ซองทอดผ้า จำนวน 1000 บาท

    10เมย 55  
    คุณทศพล  ดำแดง จาก จังหวัดสุโขทัย

            ทำบุญสายไฟ =  200  บาท 
            ทำบุญไถ่ชีวิตโค =  600 บาท
            ทำบุญสังฆทาน  =  200   บาท

 

   18 พค 55  คุณอุดมทำบุญสร้างสวนธรรม    = 500 บาท

คุณวนิดา User name : Rung090     ทำบุญสร้างสวนธรรม = 100 บาท

 

  เดือน       2555   Mam  เพื่อน ต่าย     ร่วม ทำบุญ   1000  บาท

  User name : Tan22     ทำบุญไถ่ชีวิตโค =  300 บาท

      

2555

  User name : Sky33  ร่วม ทำบุญ     2000 บาท
3  สค 55   Uer name : Bewty       ร่วมไถ่ชีวิตโควัดพุพง 100.-

  User name : Ple           ร่วมไถ่ชีวิตโควัดพุพง 100.-

25 สค 55

 

ฐานิดา ( Ke )           ร่วมไถ่ชีวิตโค 300.-
  29 สค 55

 

Apple หรือ โอ๊ะจัง     ร่วมไถ่ชีวิตโค 200.-
      

2555

  User name : Noo123  ร่วม ทำบุญ เสาไฟฟ้า  = 200  บาท
     2555  

  User name : kik999   ทำบุญไถ่ชีวิตโค   = 1000   บาท

 

  9, 19 ตค 55   9 ตค User name : Charm   ร่วมทำบุญช่วยชีวิตโค = 500 Baht

  19 ตค 55 User name : Charm   ร่วมทำบุญช่วยชีวิตโค = 300 Baht

 

2  พย 55 User name : Bew1980   ทำบุญไถ่ชีวิตโค =  3000 บาท

ด ญ รวิสรา อินทรสุวรรณ   ทำบุญไถ่ชีวิตโค = 300 บาท

19  กพ 56

 

คุณแม่กานดา  พอลเซน

สาวิตรี   มากวงษ์นาค

จีรพันธ์  มากวงษ์นาค

ด ญ. ปาลิดา  มากวงษ์นาค

ด.ญ.สุริมนต์  มากวงษ์นาค

ด.ญ. ชาล็อตตะ  เพเดสัน            

   ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ       =  380  บาท 

   27 เมย 57     User name : janis   (8448)   ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ       =  500  บาท 

 

(ท่านที่ไม่มีเวลา หรือโอกาสไปสร้างกุศลด้วยกัน   ท่านจะไปทำด้วยตนเองกับเพื่อนฝูง ญาติพี่น้อง หรือกับคุณพ่อ คุณแม่ ตามสถานที่ที่ท่านสะดวก จะด้วยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนำ้ท่วม   ผู้ประสบภัยสึนามิ แผ่นดินไหว หรือ สร้างกุศลที่วัดที่ท่านศรัทธา ก็ได้ ไม่เป็นไร ค่ะ     การทำบุญไม่จำเป็นต้องทำด้วยวัตถุ ข้าวของอย่างเดียว จะทำด้วยกาย วาจา ใจ ของเรา ที่จะไม่ไปเบียดเบียนชีวิตผู้อื่น   ไม่พูดให้้ร้ายคนอื่น   ไม่คิดร้าย ไม่โกรธเกลียด อิจฉาริษยาคนอื่น ถือเสียว่าทุกคนคือเพื่อนร่วมทุกข์เกิด แก่ เจ็บ ตาย   เกิดมาใช้กรรมเหมือนกัน และ ไม่มีใครเกิดแล้ว ไม่ตาย จะเร็วหรือช้าเท่านั้นเอง   หรือ จะรักษาศีล ปฎิบัตธรรมให้เกิดขึ้นในใจของเรา ก็ เป็นบุญเป็นกุศลเหมือนกันค่ะ     !!
เพราะชีวิตนี้ มิได้มีแต่ีเพียงการแสวงหาวัตถุ เงินทอง ข้าวของ และอาหาร เครื่องนุ่งห่มให้แต่เพียงร่างกายเท่านั้น แต่ต้องค้นหาสิ่งดีๆที่เป็นบุญ เป็นกุศลให้กับจิตใจของเราด้วย เพืี่่อที่จะได้พัฒนาจิตวิญญานให้ดีขึ้น มีความสุข อิสระทางใจ ไม่หลงทุกข์ หลงโศก อยู่ในอารมณ์ของความโลภ โกรธ หลงจ๊ะ  เพราะชีวิตมี 2 หลักใหญ่ คือ กาย และ ใจ    อย่าหาอาหารและ วัตถุให้แต่ทางร่างกายเท่านั้น   แต่ต้องไม่ลืมหาอาหารให้ใจเราด้วย   อาหารกายคือ ข้าวสุก ขนมสด ต่างๆ   อาหารใจก็คือ การได้บำเพ็ญบุญกุศล และ ปฎิบัติธรรม   เพราะเมื่อเราตายลง  เราทุกคน ทุกชีวิตต้องทิ้งร่างกาย วัตถุข้าวของทุกอย่างใว้ ในโลก     จิตวิญญานเท่านั้น ที่จะนำเราไปเกิด     จะเกิดในที่ดี ไม่ดี      เกิดในร่างสัตว์ หรือร่างคน  เกิดในภพภูมิใด ก็ขึ้นกับ บุญ กรรมที่เราทำใว้ตอนที่ยังไม่ทิ้งร่าง            
smile.gif (2570 bytes)  )       

                                    arrow.gif (5402 bytes) ดูบิลรายจ่ายค่าก่อสร้างส่วนหนึ่งของทางวัดคลิกที่นี่

 

                                                                                  newarrow.gif (598 bytes) อ่านเรื่องจริงจากยายผาง